ریشه‌یابی نام شرکت‌ها؛ فیسبوک (Facebook)

چاپ
0

 ریشه‌یابی نام شرکت‌ها؛ کلمه‌ی فیسبوک (Facebook) از کجا آمده؟